Biuletyn Informacji
Publicznej
 
  • Pogotowie ciepłownicze: 993
  • Pogotowie ciepłownicze:993
 
Ciepło systemowe
dla Kalisza
Odpowiedzialni
w biznesie
Sprzyjamy
środowisku

 


Kariera

Rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna nr  7 / 2018 w Grupie Kapitałowej ENERGA

 

Maszynista kotła i urządzeń ciepłowniczych

Termin składania CV:  18.12..2018 r.

Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. w Kaliszu

ogłasza nabór na:

Maszynistę kotła i urządzeń ciepłowniczych

Miejsce pracy:

Kalisz

Oczekiwania wobec kandydata:

§  wykształcenie  zawodowe elektryczne lub mechaniczne

§  dobry stan zdrowia

§  opanowanie

§  komunikatywność

§  odpowiedzialność

§  umiejętność rozwiązywania problemów

§  zdyscyplinowanie

§  umiejętność współpracy z ludźmi

§  solidność i rzetelność w realizacji zadań i poleceń

§  punktualność

§  precyzyjność przekazywania poleceń

Mile widziane:

Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi i konserwacji   Gr.1,  2.

Do obowiązków pracownika będzie należało:

§  włączanie, kontrola i prowadzenie ruchu oraz wyłączanie z ruchu urządzeń energetycznych i pomocniczych,

§  ciągła kontrola parametrów pracy urządzeń, szybkie reagowanie na odchyłki parametrów i występujące zakłócenia ruchowe,

§  kontrola działania urządzeń zabezpieczających,

§  okresowa kontrola i konserwacja urządzeń energetycznych,

§  prowadzenie raportów pracy urządzeń,

§  przygotowanie miejsca pracy i dopuszczanie do pracy brygad remontowych,

§  obsługiwanie systemu taśmociągów nawęglania, odżużlania, odpopielania i wózków zrzutowych,

§  nawęglanie zasobników,

§  wykonywanie pomocniczych prac remontowych w zakresie obsługiwanych urządzeń po wcześniejszym przeszkoleniu BHP.

Osoby zainteresowane pracą w Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o., prosimy o złożenie CV i Listu Motywacyjnego w terminie do dnia 18.12.2018 r. do Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. ul. Torowa 115 62-800 Kalisz.

Prosimy o podanie w temacie listu nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja – Maszynista kotła i urządzeń ciepłowniczych

Będziemy rozpatrywali jedynie oferty spełniające nasze wymagania.

 

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

Nadesłanych ofert nie zwracamy. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

1)       Administratorem Pani/Pana  danych osobowych (ADO) jest: ENERGA Ciepło Kaliskie Sp. z o.o., ul. Torowa 115  62-800 Kalisz

2)       Nasze dane kontaktowe to: cieplokaliskie@energa.pl, ENERGA Ciepło Kaliskie Sp. z o.o., ul. Torowa 115 62-800 Kalisz

3)       Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail:iod.cieplokaliskie@energa.pl  lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

4)       Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, sprawowania funkcji nadzoru przez Energa SA oraz celach wskazanych w odrębnych zgodach, jeżeli je wyrazisz.

5)       Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, f RODO, czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa.

6)       Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w prowadzonej rekrutacji.

7)       Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:

a.       Uprawnione organy publiczne,

b.       Energa SA,

c.        Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.,

d.       Podmioty dostarczające korespondencję,

e.       Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,

f.         Podmioty świadczące usługi informatyczne oraz serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez ADO.

8)       Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji. Jeżeli zostanie wyrażona dobrowolna zgoda, dane zniszczone zostaną po okresie 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

9)       Informujemy o przysługującym prawie do:

a.       dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,

b.       sprostowania swoich danych osobowych,

c.        żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,

d.       przenoszenia danych,

e.       cofnięcia zgód,

f.         usunięcia danych.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora przysługuje Pani/Panu  prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnień można skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).

10)    Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11)    Zgoda (1) dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna, nieudzielenie zgody spowoduje nieuwzględnienie danych osobowych w procesie rekrutacyjnym.

12)    Zgoda (2) udzielona na przetwarzanie danych po zakończeniu okresu niniejszej rekrutacji jest dobrowolna, a jej brak spowoduje usunięcie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacji.

 

Jeżeli wyrażają Państwo dobrowolną zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu udziału w procesie rekrutacji i dodatkową na przechowywanie Państwa aplikacji w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu okresu rekrutacji prosimy o załączenie poniższych klauzul do przesyłanej aplikacji.

(1)     Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji przez : ENERGA Ciepło Kaliskie Sp. z o.o., ul. Torowa 115 62-800 Kalisz

(2)     Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji przez : ENERGA Ciepło Kaliskie Sp. z o.o., ul. Torowa 115 62-800 Kalisz  w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu okresu rekrutacji.

Zapoznałem / Zapoznałam się z powyższą informacją:

 

 

………………………………………………………………

       Data i czytelny podpis

 

 

 

 

 

ENERGA Ciepło Kaliskie Sp. z o.o.
ul. Torowa 115
62-800 Kalisz
www.energa-cieplokaliskie.pl tel. 62 500 28 00 / fax: 62 763 22 34
e-mail: cieplokaliskie@energa.pl

 

Projekt i wykonanie Arkomp