Biuletyn Informacji
Publicznej
 
  • Pogotowie ciepłownicze: 993
  • Pogotowie ciepłownicze:993
 
Ciepło systemowe
dla Kalisza
Odpowiedzialni
w biznesie
Sprzyjamy
środowisku

 


Kariera

Rekrutacja wewnętrzna  6 / 2018 w Grupie Kapitałowej ENERGA

 

Technik  analityk

Termin składania CV i listu motywacyjnego 27.09.2018 r. do godz.12.00

Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. w Kaliszu

ogłasza nabór na stanowisko pracy:

Technik analityk

Miejsce pracy:

Kalisz

Oczekiwania wobec kandydata:

·         Świadectwo kwalifikacji na stanowisku eksploatacji w zakresie konserwacji dla urządzeń, instalacji i sieci grupy 1( pkt 2,3) oraz grupy 2 ( pkt 1-4) do 220 kV

·         wykształcenie średnie techniczne

·         prawo jazdy kategorii B

·         obsługa  komputera w środowisku MS Office

·         opanowanie

·         komunikatywność

·         odpowiedzialność

·         umiejętność rozwiązywania problemów

·         zdyscyplinowanie

·         umiejętność współpracy z ludźmi

·         solidność i rzetelność w realizacji zadań i poleceń

 

Mile widziane:

Świadectwo kwalifikacyji na stanowisku eksploatacji w zakresie konserwacji dla urzadzeń,instalacji i sieci grupy 1( pkt 2,3) oraz grupy 2 ( pkt 1-4) do 220 kV

Do obowiązków pracownika będzie należało:

·         Pobieranie próbek wody, pary, ścieków, węgla, żużla, koksiku, biomasy i chemikaliów stosowanych w procesie produkcji wody oraz do korekcji jakości wody technologicznej.

·         Przygotowywanie próbek laboratoryjnych i analitycznych węgla, żużla, koksiku i biomasy.

·         Przygotowywanie zgodnie z wytycznymi odczynników i roztworów chemicznych do analizy wody, pary, ścieków, węgla, chemikaliów i mas jonitowych (także dla laboratorium ruchowego przy stacji uzdatniania wody).

·         Wykonywanie analizy węgla, żużlu, koksiku, biomasy oraz wody, pary, ścieków, chemikaliów i mas jonitowych zgodnie z planem badań jakościowych (także dla zleceniodawców zewnętrznych).

·         Informowanie przełożonego o wynikach analiz, a podczas jego nieobecności bezpośrednie zgłaszanie nieprawidłowości Dyżurnemu Ruchu.

·         Przygotowywanie roztworów do korekcji jakości wód oraz pełnienie nadzoru nad ich zadatkowaniem do obiegu wodno – parowego i ciepłowniczego.

·         Prace w zakresie gospodarki olejowej rozdzielni do 220 kV

·         Bieżące prowadzenie dokumentacji laboratoryjnej.

·         Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego, w tym w zakresie gospodarki olejowej.

Osoby zainteresowane pracą w Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o., prosimy o złożenie CV i Listu Motywacyjnego w terminie do dnia 27.09.2018 r. do godz.12.00 do Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. ul. Torowa 115 62-800 Kalisz.

Prosimy o podanie w temacie listu nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja – Technik analityk.Będziemy rozpatrywali jedynie oferty spełniające nasze wymagania.

 

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

Nadesłanych ofert nie zwracamy. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

1)       Administratorem Pani/Pana  danych osobowych (ADO) jest: ENERGA Ciepło Kaliskie Sp. z o.o., ul. Torowa 115

62-800 Kalisz

2)       Nasze dane kontaktowe to: cieplokaliskie@energa.pl, ENERGA Ciepło Kaliskie Sp. z o.o., ul. Torowa 115 ,62-800 Kalisz

3)       Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail:iod.cieplokaliskie@energa.pl  lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

4)       Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, sprawowania funkcji nadzoru przez Energa SA oraz celach wskazanych w odrębnych zgodach, jeżeli je wyrazisz.

5)       Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, f RODO, czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa.

6)       Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w prowadzonej rekrutacji.

7)       Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:

a.       Uprawnione organy publiczne,

b.       Energa SA,

c.        Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.,

d.       Podmioty dostarczające korespondencję,

e.       Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,

f.         Podmioty świadczące usługi informatyczne oraz serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez ADO.

8)       Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji. Jeżeli zostanie wyrażona dobrowolna zgoda, dane zniszczone zostaną po okresie 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

 

       9)       Informujemy o przysługującym prawie do:

a.       dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,

b.       sprostowania swoich danych osobowych,

c.        żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,

d.       przenoszenia danych,

e.       cofnięcia zgód,

f.         usunięcia danych.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora przysługuje Pani/Panu  prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnień można skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).

10)    Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11)    Zgoda (1) dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna, nieudzielenie zgody spowoduje nieuwzględnienie danych osobowych w procesie rekrutacyjnym.

12)    Zgoda (2) udzielona na przetwarzanie danych po zakończeniu okresu niniejszej rekrutacji jest dobrowolna, a jej brak spowoduje usunięcie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacji.

 

Jeżeli wyrażają Państwo dobrowolną zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu udziału w procesie rekrutacji i dodatkową na przechowywanie Państwa aplikacji w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu okresu rekrutacji prosimy o załączenie poniższych klauzul do przesyłanej aplikacji.

(1)     Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji przez : ENERGA Ciepło Kaliskie Sp. z o.o., ul. Torowa 115 62-800 Kalisz

(2)     Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji przez : ENERGA Ciepło Kaliskie Sp. z o.o., ul. Torowa 115 62-800 Kalisz  w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu okresu rekrutacji.

Zapoznałem / Zapoznałam się z powyższą informacją:

 

 

 

………………………………………………………………

       Data i czytelny podpis

 

 

ENERGA Ciepło Kaliskie Sp. z o.o.
ul. Torowa 115
62-800 Kalisz
www.energa-cieplokaliskie.pl tel. 62 500 28 00 / fax: 62 763 22 34
e-mail: cieplokaliskie@energa.pl

 

Projekt i wykonanie Arkomp