Biuletyn Informacji
Publicznej
 
  • Pogotowie ciepłownicze: 993
  • Pogotowie ciepłownicze:993
 
Ciepło systemowe
dla Kalisza
Odpowiedzialni
w biznesie
Sprzyjamy
środowisku

 


Kariera

Kalisz, dn. 7.07.2020 r.

Rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna nr  4 / 2020 w Grupie Kapitałowej ENERGA

maszynista

 

Termin składania CV i listu motywacyjnego - 19.07.2020 r.

Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. w Kaliszu

ogłasza nabór na stanowiska

maszynista stacji uzdatniania wody

Miejsce pracy:

Kalisz

Oczekiwania wobec kandydata:

§  wykształcenie średnie techniczne (opcjonalnie zasadnicze)

§  opanowanie

§  komunikatywność

§  umiejętność rozwiązywania problemów

§  zdyscyplinowanie

§  umiejętność współpracy z ludźmi

§  solidność i rzetelność w realizacji zadań i poleceń

§  świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym   Gr.  2.

§  dyspozycyjność (praca w ruchu ciągłym)

 

Do obowiązków pracownika będzie należało:

·         eksploatacja urządzeń stacji uzdatniania wody dla potrzeb uzupełniania strat obiegu ciepłowniczego

·         znajomość instrukcji eksploatacji urządzeń i instrukcji stanowiskowej

·         obsługa urządzeń hydroforowych

·         wykonywanie analiz chemicznych - kontrolnych

·         płukanie filtrów

·         regeneracja wymienników

·         rozładunek  chemikaliów

·         przygotowywanie urządzeń do remontu i dopuszczania do pracy brygad remontowych

·         wykonywanie pomocniczych prac remontowych w zakresie obsługiwanych urządzeń

·         prowadzenie raportów ruchowych

·         wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego

Osoby zainteresowane pracą w Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o., prosimy o złożenie CV i listu motywacyjnego zawierającego następujące informacje :

·         imię i nazwisko

·         data urodzenia

·         dane kontaktowe

·         wykształcenie

·         kwalifikacje zawodowe

·         przebieg dotychczasowego zatrudnienia

w terminie do dnia 19.07.2020 r. do Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. ul. Torowa 115 62-800 Kalisz lub na adres e- mail : cieplokaliskie@energa.pl. Proszę o zaznaczenie nazwy stanowiska na, które prowadzona jest rekrutacja.

Podanie innych danych poza wymienionymi jest zbędne w procesie rekrutacji i ich przekazanie z własnej incjatywy wymaga wyrażaniea zgody na przetwarzanie danych nadmiarowych wykraczających poza art. 22[1]KP i danych osobowych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO.

Będziemy rozpatrywali jedynie oferty spełniające nasze wymagania.

 

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.

 

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że:

1)       Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest:  Energa Ciepło  Kaliskie Sp. z o. o., ul. Torowa 115,

62-800 Kalisz

2)       Nasze dane kontaktowe to:  Energa Ciepło  Kaliskie Sp. z o.o. ,ul. Torowa 115,62-800 Kalisz, adres

e-mail:cieplokaliskie@energa.pl

3)       Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem e-mail: iod.cieplokaliskie@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO ( pkt 2)

4)        Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

5)       Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie

a) art. 22 1 kodeksu pracy i art. 6 ust.1.lit B RODO – w zakresie danych podstawowych

b) art. 22 1a   kodeksu pracy i art. 6 ust.1 lit a RODO – w zakresie danych na przetwarzanie  na które kandydat wyraził zgodę

c) art. 6 ust 1 lit.  f RODO,  przetwarzanie jest niezbędne do  celów wynikających z prawnie uzasadnionych  interesów realizowanych przez ADO. Uzasadnionym interesem prawnym jest dochodzenie ,ustalenie ,obrona roszczeń.

6)       Podanie danych podstawowych( wymienionych w art. 22 1 kp ) jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w rekrutacji. Podanie innych danych i wyrażenie zgody  na ich przetwarzanie jest dobrowolne,  a ich brak nie wpłynie negatywnie na ocenę kandydata.

7)       Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:

a) Uprawnione organy publiczne,

b) Podmioty dostarczające korespondencję,

c) Podmioty świadczące usługi dostarczania i wsparcia technicznego urządzeń i systemów ADO,

d) Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.

8)       Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.

9)       Informujemy o przysługującym prawie do:

a) dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,

b) sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,

c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,

d) przenoszenia danych,

e) wycofania zgody w dowolnym momencie ,z zastrzeżeniem że   wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

f)   usunięcia danych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo wskazane art. 17 ust 3 RODO,

g) w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnień można  skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mailowo z ADO lub IOD (pkt 2, 3).

10)    Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Kalisz, dn. 7.07.2020 r.

 

Rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna   5/ 2020 w Grupie Kapitałowej ENERGA

 

Laborant chemiczy

Termin składania CV i listu motywacyjnego 19.07.2020 r.

Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. w Kaliszu

ogłasza nabór na stanowisko pracy:

Laborant chemiczy

Miejsce pracy:

Kalisz

Oczekiwania wobec kandydata:

·         Świadectwo kwalifikacji na stanowisku eksploatacji w zakresie konserwacji dla urządzeń, instalacji i sieci grupy 1( pkt 2,3) oraz grupy 2 ( pkt 1-4) do 220 kV

·         wykształcenie średnie techniczne (opcjonalnie zasadnicze)

·         prawo jazdy kategorii B

·          obsługa  komputera w środowisku MS Office

·         opanowanie

·         komunikatywność

·         zdyscyplinowanie

·         umiejętność współpracy z ludźmi

·         solidność i rzetelność w realizacji zadań i poleceń

 

Do obowiązków pracownika będzie należało:

·         Pobieranie próbek wody, pary, ścieków, węgla, żużla, koksiku, biomasy i chemikaliów stosowanych w procesie produkcji wody oraz do korekcji jakości wody technologicznej.

·         Przygotowywanie próbek laboratoryjnych i analitycznych węgla, żużla, koksiku i biomasy.

·         Przygotowywanie zgodnie z wytycznymi odczynników i roztworów chemicznych do analizy wody, pary, ścieków, węgla, chemikaliów i mas jonitowych (także dla laboratorium ruchowego przy stacji uzdatniania wody).

·         Wykonywanie analizy węgla, żużlu, koksiku, biomasy oraz wody, pary, ścieków, chemikaliów i mas jonitowych zgodnie z planem badań jakościowych (także dla zleceniodawców zewnętrznych).

·         Prace w zakresie gospodarki olejowej rozdzielni do 220 kV.

·         Informowanie przełożonych o wynikach analiz.

·         Przygotowywanie roztworów do korekcji jakości wód oraz pełnienie nadzoru nad ich zadatkowaniem do obiegu wodno – parowego i ciepłowniczego.

·         Bieżące prowadzenie dokumentacji laboratoryjnej.

·         Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego, w tym w zakresie gospodarki olejowej.

Osoby zainteresowane pracą w Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o., prosimy o złożenie CV i listu motywacyjnego zawierającego następujące informacje :

·         imię i nazwisko

·         data urodzenia

·         dane kontaktowe

·         wykształcenie

·         kwalifikacje zawodowe

·         przebieg dotychczasowego zatrudnienia

w terminie do dnia 19.07.2020 r. do Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. ul. Torowa 115 62-800 Kalisz lub na adres e- mail : cieplokaliskie@energa.pl. Proszę o zaznaczenie nazwy stanowiska na, które prowadzona jest rekrutacja.

Podanie innych danych poza wymienionymi jest zbędne w procesie rekrutacji i ich przekazanie z własnej incjatywy wymaga wyrażaniea zgody na przetwarzanie danych nadmiarowych wykraczających poza art. 22[1] KP i danych osobowych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO.

Będziemy rozpatrywali jedynie oferty spełniające nasze wymagania.

 

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.

 

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że:

1)       Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest:  Energa Ciepło  Kaliskie Sp. z o. o., ul. Torowa 115,

62-800 Kalisz

2)       Nasze dane kontaktowe to:  Energa Ciepło  Kaliskie Sp. z o.o. ,ul. Torowa 115,62-800 Kalisz, adres

e-mail:cieplokaliskie@energa.pl

3)       Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem e-mail: iod.cieplokaliskie@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO ( pkt 2)

4)        Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

5)       Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie

a) art. 22 1 kodeksu pracy i art. 6 ust.1.lit B RODO – w zakresie danych podstawowych

b) art. 22 1a   kodeksu pracy i art. 6 ust.1 lit a RODO – w zakresie danych na przetwarzanie  na które kandydat wyraził zgodę

c) art. 6 ust 1 lit.  f RODO,  przetwarzanie jest niezbędne do  celów wynikających z prawnie uzasadnionych  interesów realizowanych przez ADO. Uzasadnionym interesem prawnym jest dochodzenie ,ustalenie ,obrona roszczeń.

6)       Podanie danych podstawowych( wymienionych w art. 22 1 kp ) jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w rekrutacji. Podanie innych danych i wyrażenie zgody  na ich przetwarzanie jest dobrowolne,  a ich brak nie wpłynie negatywnie na ocenę kandydata.

 

7)       Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:

a) Uprawnione organy publiczne,

b) Podmioty dostarczające korespondencję,

c) Podmioty świadczące usługi dostarczania i wsparcia technicznego urządzeń i systemów ADO,

d) Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.

8)       Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.

9)       Informujemy o przysługującym prawie do:

a) dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,

b) sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,

c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,

d) przenoszenia danych,

e) wycofania zgody w dowolnym momencie ,z zastrzeżeniem że   wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

f)   usunięcia danych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo wskazane art. 17 ust 3 RODO,

g) w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnień można  skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mailowo z ADO lub IOD (pkt 2, 3).

10)    Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o.
ul. Torowa 115
62-800 Kalisz
www.energa-cieplokaliskie.pl tel. 62 500 28 00 / fax: 62 763 22 34
e-mail: cieplokaliskie@energa.pl

 

Projekt i wykonanie Arkomp